For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αποδοχή των όρων χρήσης
Η επίσκεψη – χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου prosfores.com.cy υπόκειται στην αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης – προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο του παρόντος, παρακαλούμε ΜΗΝ προβείτε σε χρήση της Ιστοσελίδας.
Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, στο τέλος του κειμένου αναγράφεται η τελευταία ημερομηνία τροποποίησης. Οφείλετε να ελέγχετε περί ενδεχόμενων αλλαγών καθ’ εκάστη επίσκεψη – χρήση που πραγματοποιείτε και στην περίπτωση συντελεσθείσας τροποποίησης, επανεπιβεβαιώνετε την αποδοχή των κατωτέρω για τη συνέχιση της επίσκεψης – χρήσης.

 

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη – χρήστη
Πέραν της αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας, έχετε υποχρέωση να επισκέπτεστε – χρησιμοποιείτε τη σελίδα κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των κείμενων κανόνων της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.
Σε περίπτωση παράνομης και καταχρηστικής χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). καθώς και σε οιαδήποτε άλλη συναφή έκνομη ή παραβιάζουσα τα συναλλακτικά ήθη ενέργεια, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αποκλεισμού μελλοντικής επίσκεψης – χρήσης και επιφυλάσσεται της άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων της.

 

3. Περιορισμός της ευθύνης
3.1 Ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας
Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν» και άνευ ρητών ή έμμεσων εγγυήσεων, τις οποίες και αρνούμαστε ολοκληρωτικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και εκείνων που προκύπτουν από τη διαχείριση, χρήση ή εμπορική πρακτική. Καταβάλλεται βέβαια η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των υπηρεσιών μας να διέπονται από τη βέλτιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές από την επίσκεψη – χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Τονίζεται δε ότι σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», περιεχομένου malware, trojan κλπ, είτε πρόκειται για την ίδια την Ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της.
Στην περίπτωση πρόκλησης ζημίας στην Ιστοσελίδα ή το Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή, αθέμιτη ή παράνομη χρήση των σχετικών υπηρεσιών εκ μέρους σας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, η ευθύνη αυτονόητα καταλαμβάνει αποκλειστικά εσάς.

3.2 Σύνδεσμοι (links) προς ιστοσελίδες τρίτων
Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την εγκυρότητα την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners.
Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 

3.3 Περιεχόμενο διαφημίσεων προσφορών υπηρεσιών και προωθητικών ενεργειών
Η Ιστοσελίδα δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτώμενων προσφορών και φυλλαδίων (κωδικός προϊόντος, περιεχόμενο και εύρος της προσφοράς, χρόνος διάρκειας προσφορών, κόστος των προϊόντων), ανεξαρτήτως της κατηγορίας της προσφοράς. Υπεύθυνοι για την ακρίβεια και ορθότητα των αναρτώμενων προσφορών και προωθητικών ενεργειών είναι αποκλειστικά οι εταιρείες και διαδικτυακές επιχειρήσεις που εκδίδουν τις αναρτήσεις που δημοσιεύονται εκ των υστέρων και μετά την δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η περιγραφή στην προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδας μας για οποιοδήποτε προϊόν ή οποιαδήποτε ιδιότητα αυτού δεν ανταποκρίνεται με τις αντίστοιχες πραγματικές ιδιότητες του προϊόντος. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση της νομοθεσίας περί Προστασίας Καταναλωτών και αποφυγής αθέμιτων εμπορικών πρακτικών είναι η εταιρείες οι οποίες εκδίδουν τα αντίστοιχα φυλλάδια και προβαίνουν στις αντίστοιχες προωθητικές ενέργειες.

 

4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας.
Κατά εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή/και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την Ιστοσελίδα.

 

5. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter)
Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στην αντίστοιχη υπηρεσία της Ιστοσελίδας προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (newsletters) με τα διαφημίσεις /αναρτήσεις προσφορών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, με ρητή δήλωση της συναίνεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε αποκλειστικά και μόνο για την κοινοποίηση των εν λόγω διαφημίσεων-προσφορών.

 

6. Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Cookies και Αρχεία Log
Ομοίως με άλλες εταιρίες, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα.
Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστοσελίδων οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο να χρησιμοποιούν cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε αίτημα ή διευκρίνηση: Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη από την www.prosfores.com.cy, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων στην Ιστοσελίδα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης όρων: 02/11/2020

Top